การแจ้งจบการศึกษา

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้

1. เอกสารประกอบการแจ้งจบ

 • คำร้องของแจ้งจบการศึกษา
 • ใบตรวจสอบผลการเรียน พิมพ์จากเว็บไซต์ www.e-regis.ru.ac.th/egraduate
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
 • หากภาคไหนที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องแนบสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

2. การขึ้นทะเบียนปริญญาและขอหนังสือสำคัญ

เอกสารประกอบดังนี้
 • กรอกแบบระเบียนบัณฑิต (พร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป)
 • กรอกแบบคำขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญา (แนบรูปถ่าย 2 รูป)
 • กรอกแบบคำขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
 • แนบซองเปล่าขนาด C4 พร้อมติดแสตมป์ (EMS 40 บาท) ** ห้ามใช้ซองกันกระแทรก

 รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต และหนังสือสำคัญต่างๆ รวมเป็นเงิน 1,800 บาท รายละเอียดดังนี้

 • ขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,500 บาท
 • ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ภาษาอังกฤษ) 100 บาท
 • แปลทรานสคริป (Transcript ภาษาไทย) 100 บาท
 • หนังสือสำคัญรับรองปริญญา 100 บาท

ตัวอย่างการสวมชุดครุย
ตรวจสอบเลขที่สภาอนุมัติได้ที่ (เมนู ผลการศึกษา)
ตรวจสอบสถานะหนังสือสำคัญได้ที่

หมายเหตุ

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาไม่ประสงค์เข้ารับปริญญา แต่มีความประสงค์ให้จัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ให้เขียนคำร้องพร้อมแนบซองขนาด C4 ติดแสตมป์ (EMS 70 บาท) และเขียนที่อยู่ที่จัดส่งให้ชัดเจน

Scroll to Top