การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

หลักเกณฑ์การรักษาสถานภาพ

  • การนับระยะเวลาการขาดสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกันได้ 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไม่ต้องติดต่อมหาวิทยาลัย (ภาคฤดูร้อน หากไม่ลงทะเบียนเรียนไม่ถือว่าขาดสถานภาพนักศึกษา) สําหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เช่น ภาค 1/2566 และภาค 2/2566 ซึ่งไม่ได้ชําระค่ารักษาสถานภาพไว้ ปัจจุบันยังไม่หมดสถานภาพนักศึกษา *แต่จะขาดสถานภาพหากไม่ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2567 อีก ระบบคอมพิวเตอร์จะตัดรายชื่อออกจากฐานข้อมูลนักศึกษา

การชำระค่ารักษาสถานภาพ

  • การชําระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติจะต้องชําระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคละ 150.- บาท
  • ชําระนอกช่วงการลงทะเบียนเรียน เป็นการชําระรายภาคที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยให้เขียนช่องรายการค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาของแบบลงทะเบียนเรียน(มร.34) ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์เป็นจํานวนเงิน 150.- บาท (1 ภาค)
  • หรือ 300.- บาท (2 ภาค) ชําระเป็นไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปณฝ.รามคําแหง 10241จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ สวป. ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือชําระที่สาขาวิทยบริการฯทุกแห่ง ในวันเวลาราชการ
ก่อนชำระค่ารักษาสถานภาพแนะนำให้ตรวจสอบสถานก่อนโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 310 8626
กรณีขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้อีก หากต้องการเรียนต่อ จะต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่อีกครั้ง หากมีวิชาที่สอบผ่านแล้ว นักศึกษาสามารถขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตได้

วิดีโอแนะนำการรักษาสถานภาพนักศึกษา

การเขียนแบบลงทะเบียนเพื่อชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา
Scroll to Top