การแจ้งจบการศึกษา

เมื่อนักศึกษาสอบผ่านครบทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตรและผลสอบเข้าระบบเรียบร้อยแล้วได้เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป ให้ดำเนิการแจ้งจบการศึกษาได้ที่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ หรือคณะที่สังกัด ดำเนินการด้วยตนเองหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ก็ได้ การส่งเอกสารจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน เมื่อทางคณะได้รับเอกสารแจ้งจบแล้วประมาณ 1 เดือน (ไม่นับรวมวันหยุด) นักศึกษาสามารถติดตามผลผ่านทางเว็บไซต์ http://approve.ru.ac.th/ และเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้นักศึกษาดำเนินการขั้นตอน “การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และขอหนังสือสำคัญ” โดยมีลำดับการส่งเอกสารดังนี้

Notice Title

แต่ละคณะอาจมีรายละเอียดและแบบฟอร์มการแจ้งจบที่แตกต่างกัน
คณะบริหารธุรกิจ จะมีขั้นตอนแจ้งจบและแบบฟอร์มเฉพาะ ให้นักศึกษาดูรายละเอียดได้จากปุ่มด้านล่างนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @rukan

ขั้นตอนที่ 1 การแจ้งจบ
แบบคำร้องขอแจ้งจบหลักสูตร (กด Download ได้เลย )
รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดนักศึกษาหรือ สวมครุย สีตามคณะ)
สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนภาคที่กาก X ขอจบและย้อนหลังอีก 2 ภาค (หากขอจบภาคซ่อมก็ใช้ใบเสร็จภาคซ่อมด้วย) เช่น จบภาค 1/2566 ใช้ใบเสร็จภาค 1/2566, ภาค 2/2565, และภาค 1/2565 เป็นต้น
สำเนาข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต https://forms.gle/zamcpdsaxy9HmaZQ9 (เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้วให้นักศึกษา  capture หน้าจอและพิมพ์ออกมา) แม้ว่ายังไม่ได้ทำงานก็ต้องกรอกข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลนี้ด้วย
สำเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ยศ (ถ้ามี) ต้องดำเนินการเปลี่ยนให้เรียบร้อยก่อนยื่นคำร้องแจ้งจบ 1 ฉบับ
ถ้านักศึกษาลืม กากบาท “ขอจบการศึกษา” ติดฝ่ายตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล เพื่อชำระค่าปรับ โทรสอบถามได้ที่ 02 310 8626
สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ให้แนบซองจดหมาย จ่าหน้าถึงตนเอง พร้อมติดแสตมป์ (ตั้งแต่ 3 บาท ขึ้นไป) เพื่อทางคณะจะได้แจ้งผลการขอจบหลักสูตรฯ ให้ทราบ
ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องแจ้งจบ
ตัวอย่างแบบฟอร์มภาวะการมีงานทำ
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (รุ่นที่ 50) ปีการศึกษา 2566-2567 กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รอบ 12 เดือน หากมีข้อสงสัยติดต่อ กองแผนงาน โทร. 02-310-8115
Author Name
ตัวอย่างซองจดหมาย (คณะนิติศาสตร์)

Notice Title

หลังจากส่งเอกสารแล้วประมาณ 1 เดือน (ไม่นับวันหยุด) นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการแจ้งจบผ่านเว็บไซต์ได้ http://approve.ru.ac.th/ เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้นักศึกษาดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ต่อได้เลย

ตัวอย่างรายชื่อสภาฯ อนุมัติในระบบแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมออกหนังสือสำคัญ 100 บาท
ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ภาษาไทย) 100 บาท
ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript ภาษาอังกฤษ) 100 บาท
ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย 50 บาท

Notice Title

ข้อควรปฏิบัติและระวัง ใบรับรองสภาฯ เป็นหลักฐานทางการศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการสมัครงาน ศึกษาต่อ ฯลฯ และมหาวิทยาลัยจะออกใมห้เพียง 1 ฉบับเท่านั้น นักศึกษาจึงควรเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี อย่าให้ชำรุด สูญหาย ก่อนนำไปใช้ต้องลงชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในตันฉบับจริงก่อนจึงจะถือว่าสมบูรณ์ สอบถามเพิ่มเติม 02 310 8629

เอกสารการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิต Transcript (กด Download ได้เลย )
คำร้องขอหนังสือสำคัญและขึ้นทะเบียนปริญญา (กด Download ได้เลย )
ธนาณัติค่าขึ้นทะเบียน จำนวน 1,350 บาท (ซื้อได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง)
ถ่ายสำเนา หน้า-หลัง บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
รูปถ่ายสี สวมครุย(สีตามคณะที่ตนเองสำเร็จการศึกษา) ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์หรือรูปที่ SCAN ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือรูปตัดต่อ)

ลักษณะรูปถ่ายที่ถูกต้อง

ภาพถ่ายหน้าตรง ไว้ผมทรงสุภาพ นักศึกษาหญิงผมยาวไม่ปล่อยผมปรกหน้าหรือประบ่า นักศึกษาชายตัดผมสั้น เปิดเห็น ใบหู ไม่ประดับทรงผม ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ใส่ต่างหู

ตัวอย่างเอกสารการขึ้นทะเบียน
Scroll to Top