สิ่งที่ต้องเตรียมเข้าสอบ

แต่งกายสุภาพเรียบร้อยไม่สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ นักศึกษาชายต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงนักศึกษาหญิงต้องสวมกระโปรง ห้ามสวมกางเกง
ตรวจสอบวันเวลา สถานที่สอบให้ถูกต้อง และต้องเข้าสอบให้ตรงตามวัน เวลา สถานที่สอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
ต้องแสดงบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการนักศึกษาผู้ใดไม่มีบัตรประจำ ให้ติดต่อผู้ประสานงานกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ
นักศึกษาควรไปก่อนเวลาสอบเพื่อทำความคุ้นเคยกับสถานที่สอบ และสอบถามอาคารที่จัดสอบกับเจ้าหน้าที่หรือคุณครูที่คุมสอบ หรือเพื่อน ๆ ที่มาสอบเหมือนกันได้
Author Name

การดูเลขที่นั่งสอบในระบบ e-service

เข้าสู่ระบบ e-service
เลือกเมนู “ตารางเรียน/ ตารางสอบ”
หากไม่แสดงข้อมูลให้ กด refresh 1 ครั้ง

ตัวอย่างการเขียนหัวข้อสอบ

เวลาในการสอบ

คาบเช้า 09.00 – 11.30 น.
คาบบ่าย 13.00 – 15.30 น.

เวลาในการสอบ (สอบซ้ำซ้อน)

คาบเช้า 09.00 – 12.30 น.
คาบบ่าย 13.00 – 16.30 น.

ข้อควรทราบ

กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนสอบซ้ำซ้ชอน

นักศึกษาไม่สามารถเลือกทำวิชาใดวิชาหนึ่งก่อนได้ ต้องทำตามตารางสอบที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ ตัวอย่าง เช่น นักศึกษาลงทะเบียนสอบซ้ำซ้อน 3 วิชา คือ LAW2108, LAW3101, LAW4104 

กรรมการจะแจกข้อสอบตามตารางสอบดังนี้ 
วิชาที่ 1 วิชา LAW2108 สอบเวลา 09.00 – 11.30 น. กรรมการจะแจกข้อสอบ เวลา 09.00 น. และเก็บข้อสอบ เวลา 11.30 น. *นักศึกษาไม่สามารถเก็บวิชาที่ 1 ไว้เพื่อทำต่อจนถึงเวลา 12.30 น. ได้ กรรมการจะเก็บตอน เวลา 11.30 น.

วิชาที่ 2 และ 3  LAW3101, LAW4104 แจกเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมง (10.00 น.) และเก็บวิชาที่ 2 และ 3 พร้อมกัน ตอนเวลา 12.30 น. (เพิ่มเวลาให้ 1 ชั่วโมง) 

หมายเหตุ
1. นักศึกษาที่ต้องการสอบเพียงวิชาเดียวหลังจากแจกข้อสอบซ้ำซ้อนไว้แล้ว หรือ สอบผ่านวิชาใดวิชาหนึ่งไปแล้ว จะต้องกลับไปสอบที่สอบปกติตามตารางสอบ
2. นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เลือกสอบวิชาใดวิชาหนึ่งก่อน ต้องสอบตามตารางสอบที่ สวป. กำหนดไว้เท่านั้น

ข้อห้ามในการสอบ

ห้าม เข้าห้องสอบสายเกินกว่า 5 นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบสอบ
ห้าม ออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที นับจากเวลาทีเริ่มต้นคาบสอบ
ห้าม นำกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ ไม่ว่าจะทำคำตอบหรือไม่ ให้ส่งคืนกรรมการควบคุมการสอบ
ห้าม นักศึกษาติดต่อ พูดจาปรึกษาหรือทำสัญญาณขณะทำข้อสอบ และต้องระมัดระวังไม่ให้นักศึกษาคนอื่นมีโอกาสคัดลอกคำตอบ เมื่อมีข้อสงสัยหรือต้องการสิ่งใดให้ยกมือขึ้นสอบถาม หรือขอจากกรรมการควบคุมการสอบ
ห้าม วางกระดาษคำตอบไว้ที่นั่งสอบ เมื่อต้องการส่งกระดาษคำตอบให้ยกมือเรียกกรรมการควบคุมการสอบ เพื่อเก็บกระดาษคำตอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้
ห้าม เปิดตำรา โน๊ตย่อ ใช้เครื่องมือสื่อสาร หรือใส่สมาร์ทวอช ทุกชนิด ฝ่าฝืนปรับตกทุกวิชา

การย้ายศูนย์สอบ

นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายศูนย์สอบหลังจากลงทะเบียนเรียนไปแล้วนักศึกษาต้องเขียนคำร้องและส่งจดหมายไปถึง “ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ” ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 20 วัน (ไม่นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สำหรับการย้ายศูนย์สอบในช่วงที่มีการสอบ อาจจะมีปัญหาในกรณีที่ศูนย์สอบที่นักศึกษาย้ายไปเข้าสอบไม่มีการจัดสอบกระบวนวิชาที่นักศึกษาประสงค์จะเข้าสอบอยู่ ทำให้ไม่มีข้อสอบของกระบวนวิชาดังกล่าวอยู่ที่ศูนย์สอบนั้น ๆ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบกระบวนวิชาที่ต้องการได้ ดังนั้น ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนนักศึกษาควรจะเข้าสอบที่ศูนย์ซึ่งได้ระบุไว้พร้อมการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

ก่อนดำเนินการส่งคำร้องขอย้ายศูนย์สอบ ให้นักศึกษาติดต่อหน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล โทร 02-3108626 เพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาและกระบวนวิชาในศูนย์สอบใหม่ที่นักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงหากในศูนย์สอบใหม่ไม่มีกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ นักศึกษาจะไม่สามารถย้ายศูนย์สอบได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลจะแนะนําให้นักศึกษาทราบ

เอกสารประกอบดังนี้

คำร้องขอย้ายศูนย์สอบ (กด Download ได้เลย)
สำเนาใบเสร็จภาคเรียนที่ต้องการขอย้ายศูนย์สอบ
ซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าถึงตนเอง

จัดส่งเอกสารไปที่

หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
อาคาร สวป.ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานครฯ 10240

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ “หลักฐานการเข้าสอบ”
ข้อปฏิบัติการสอบไล่
คำร้องขอย้ายศูนย์สอบ
ศูนย์สอบและเบอร์โทรศัพท์
Scroll to Top