การขอ Transcript

ขอ Transcript ด้วยตนเอง

สถานที่ดำเนินการ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 100.- บาท ณ ตึก อธิการบดี ชั้น 1 (ระยะเวลาดำเนินการ 4 วัน ทำการ)
นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 50.- บาท ณ ตึก อธิการบดี ชั้น 1
เขียนใบคำร้อง Transcript ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 5

ขอ Transcript ทางไปรษณีย์

กรอกแบบฟอร์ม คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิต ( TRANSCRIPT)
ชำระค่าธรรมเนียมโดย ไปรษณีย์ธนาณัติ (ซื้อที่ไปรษณีย์ไทย) สั่งจ่าย “หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ”
กด ดูตัวอย่างการเขียนคำร้อง และการเขียนธนาณัติ

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร

อัตราค่าธรรเนียม

กรณีสำเร็จการศึกษา ค่าธรรมเนียม 100 บาท
กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา ค่าธรรมเนียม 50 บาท
ค่าจัดส่ง 50 บาท (จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย)

Download คำร้อง

กรณีสำเร็จการศึกษา
กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา

ขอ Transcript ทางออนไลน์ผ่านระบบ Ru iPay

เข้าสู่ระบบ RU iPay (ระบบขอทรานสคริปต์และเอกสารสำคัญ)
Sign in เข้าระบบด้วยรหัสเดียวกับ e-service
กรอกข้อมูลตามหน้าจอในระบบแล้วรอเจ้าหน้าที่อนุมัติ และชำเงินด้วย QR CODE
กรณีขอทางออนไลน์ ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มและไม่ต้องส่งเอกสารใด ๆ ทุกอย่างเสร็จสิ้นในระบบแล้ว
Author Name
Scroll to Top