การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

เปลี่ยนชื่อ ดำเนินการดังนี้

กรอกแบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ (กด Download ได้)
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, คำนำหน้า 2 ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ฉบับ
เขียนรหัสนักศึกษามุมขวาด้านบนของเอกสารและรับรองสําเนาถูกต้อง

ข้อควรทราบ

กรณีที่นักศึกษาเปลี่ยนชื่อ-สกุล, คำนำนาม, ยศ นักศึกษาต้องทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ด้วย **ยกเว้น กรณีที่ขอจบการศึกษา

หากนักศึกษาไม่ได้กดรับบัตรใน App SCB EASY ตามกำหนด นักศึกษาต้องทำบัตรใหม่ในกรณีบัตรหาย และต้องมีใบแจ้งความประกอบการทำบัตรใหม่ด้วย

ทำบัตรใหม่ ดำเนินการดังนี้

กรอกแบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (กด Dwonload ได้)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
รูปถ่าย (สวมชุดสุภาพเสื้อมีปก) 2 นิ้ว 1 รูป
ใบแจ้งความ (กรณีบัตรประจำตัวนักศึกษาสูญหาย)
ซื้อธนาณัติที่ ไปรษณีย์ไทย สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยรามคำแหง” เป็นจำนวนเงิน 100 บาท
แนบซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซอง โดยการเขียนชื่อ-สกุล และที่อยู่ของตัวนักศึกษาเอง ให้ถูกต้อง ชัดเจน สอดใส่ซองมาพร้อมเอกสารการขอทาบัตรประจาตัวนักศึกษาข้างต้น เพื่อทางงานบัตรประจาตัวนักศึคกษาจะได้แจ้งกลับไป ให้นักศึกษาทราบถึงกำหนดการรับบัตรประจาตัวนักศึกษา
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ไม่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ใบเปิดบัญชี 0 บาท ไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาไหนก็ได้เพื่อเปิดบัญชี
เมื่อได้รับแจ้งกำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาแล้ว ให้นักศึกษา กดรับบัตรจาก App SCB EASY

ตัวอย่างการเขียนแบบขอทำบัตร

ส่งเอกสารมาที่

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา
อาคาร สวป. ชั้น 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

Scroll to Top