การย้ายคณะ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

หลักเกณฑ์การย้ายคณะ

มีความประสงค์จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาจะต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
นักศึกษาต้องดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ก่อนเรียนจบครบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ

อัตราค่าธรรมเนียม

กรณีปกติ เป็นจำนวนเงิน 200 บาท
กรณีพิเศษ (หลังจากเรียนจบครับหลักสูตรแล้ว) เป็นจำนวนเงิน 500 บาท
วิธีการดำเนินการ
กรอกแบบคำร้องให้สมบูรณ์
เตรียมเอกสารแนบแล้วนำส่งฝ่ายทะเบีนยประวัตินักศึกษา
เอกสารประกอบ
สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด
ค่าธรรเนียม ชำระเป็นธนาณัติ สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยรามคำแหง”
ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตนเอง พร้อมติด แสตมป์ ราคา 5 บาท

ส่งเอกสารถึง

ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Scroll to Top