โอนย้ายระบบ
การเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี

เกณฑ์การโอนย้าย

เป็นผู้ที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และปัจจุบันยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่
นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอนย้ายฯ ไปส่วนภูมิภาค ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 4 สาขาวิชา คือ
สาขานิติศาสตร์
สาขาการบริหารทั่วไปหรือสาขาการจัดการ
สสาขาการสื่อสารมวลชน
สาขาการบริหารรัฐกิจ
ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวแต่ประสงค์จะโอนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมภาคให้ดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ที่หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อาคารกงไกลาศ ชั้น 1 ให้ถูกต้องก่อน กรณีที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 18.2 “นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
Author Name
  1. เฉพาะนักศึกษาที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตไว้ จะต้องชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตส่วนที่เหลือ และหรือค่าธรรมเนียมโอนล่าช้าให้ครบถ้วน ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อนการโอนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค
  2. นักศึกษาที่ดำเนินการโอนย้ายฯ แล้ว ให้เริ่มศึกษาและลงทะเบียนเรียนโดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ของแต่ละระบบการเรียนการสอน ตั้งแต่ ภาค 1 ปีการศึกษาปัจจุบัน เป็นต้นไป
  1. นักศึกษาที่โอนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ให้ใช้รหัสประจำตัวใหม่ที่ได้จากการโอนย้ายฯ ลงทะเบียนสอบซ่อมตามวันเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค โดยใช้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาค 2 หรือภาคฤดูร้อน ของส่วนกลางและเป็นกระบวนวิชาที่เปิดสอบซ่อมในส่วนภูมิภาคเท่านั้น
  2. นักศึกษาที่โอนย้ายฯ จากส่วนภูมิภาค มาส่วนกลาง ให้ใช้รหัสประจำตัวใหม่ที่ได้จากการโอนย้ายฯ ลงทะเบียนสอบซ่อมตามวันเวลาในปฏิทินการศึกษาส่วนกลาง โดยใช้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาค 2 หรือภาคฤดูร้อนของส่วนภูมิภาค

การดำเนินการ (เอกสารที่ต้องเตรียม)

ใบตรวจสอบผลการศึกษา (Check Grade) ขอได้ที่หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อาคารกงไกลาศ ชั้น 1
บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียมจำนวน 600 บาท (ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายฯ 500 บาท) และค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท )
กรณีที่ขาดสถานภาพนักศึกษา 1 – 2 ภาคการศึกษาให้ชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ที่กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
แล้วติดต่อที่ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคาร สวป. ชั้น 6 ให้ดำเนินการ ภายในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สรุปเอกสารประกอบ

ใบตรวจสอบผลการศึกษา (Check Grade)
บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย
ค่าธรรมเนียม 600 บาท
ให้ดำเนินการโอนย้ายฯ ได้เพียงครั้งเดียว หากนักศึกษาต้องการย้ายกลับระบบเดิมต้องลาออกแล้วสมัครใหม่ โดยนำหน่วยกิตสะสมมาเทียบโอนได้ในอัตราค่าเทียบโอนหน่ยกิตละ 50 บาท
Author Name
Scroll to Top