การทำบัตรนักศึกษา

การขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ กรณีบัตรชำรุด, บัตรสูญหาย, เปลี่ยนชื่อ, คำนำหน้า, ยศ เป็นต้น นักศึกษาต้องแนบซองเปล่าพร้อมติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตนเอง โดยการเขียนชื่อ – สกุล และที่อยู่ของนักศึกษาเอง เพื่อทางงานบัตรประจำตัวนักศึกษาจะได้แจ้งกลับไปให้นักศึกษาทราบถึงกำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา

การดำเนินการ

กรอบแบบฟอร์มขอทำบัตรให้สมบูรณ์ มีค่าธรรมเนียมขอทำบัตรใหม่ 100 บาท ชำระโดยการซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยรามคำแหง” และแนบเอกสารดังนี้

วันรับบัตร

ตรวจสอบวันบัตรได้ที่เว็บไซต์ http://www.regis.ru.ac.th/checkstudentcard/

ส่งเอกสารถึง

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา
อาคาร สวป. ชั้น 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

Download

สอบถาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัตรประจำตัวนักศึกษา โทร. 02-3108605 และ 02-310-8000 ต่อ 4820
X