การเข้าสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมเข้าสอบ
  • แต่งกายสุภาพเรียบร้อยไม่สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ นักศึกษาชายต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงนักศึกษาหญิงต้องสวมกระโปรง ห้ามสวมกางเกง
  • ตรวจสอบวันเวลา สถานที่สอบให้ถูกต้อง และต้องเข้าสอบให้ตรงตามวัน เวลา สถานที่สอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
  • ต้องแสดงบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการนักศึกษาผู้ใดไม่มีบัตรประจำ ให้ติดต่อผู้ประสานงานกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ
นักศึกษาหญิงต้องสวมกระโปรง ห้ามสวมกางเกง

นักศึกษาชายต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง

เวลาในการสอบ
จัดสอบเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์
  • คาบเช้า 09.00 – 11.30 น.
  • คาบบ่าย 13.00 – 15.30 น.
คาบสอบ(กรณีสอบซ้ำซ้อน)
  • คาบเช้า 09.00 – 12.30 น.
  • คาบบ่าย 13.00 – 16.30 น.
*** ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ
ห้ามนักศึกษาเข้าสอบสายเกินกว่า 5 นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าตึกสอบ
การย้ายศูนย์สอบ

นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายศูนย์สอบหลังจากลงทะเบียนเรียนไปแล้วนักศึกษาต้องเขียนคำร้องและส่งจดหมายไปถึง “ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ” ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 20 วัน (ไม่นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

★ สำหรับการย้ายศูนย์สอบในช่วงที่มีการสอบ อาจจะมีปัญหาในกรณีที่ศูนย์สอบที่นักศึกษาย้ายไปเข้าสอบไม่มีการจัดสอบกระบวนวิชาที่นักศึกษาประสงค์จะเข้าสอบอยู่ ทำให้ไม่มีข้อสอบของกระบวนวิชาดังกล่าวอยู่ที่ศูนย์สอบนั้น ๆ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบกระบวนวิชาที่ต้องการได้ ดังนั้น ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนนักศึกษาควรจะเข้าสอบที่ศูนย์ซึ่งได้ระบุไว้พร้อมการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
จัดส่งเอกสารไปที่
หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
อาคาร สวป.ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานครฯ 10240

Download

X

akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
xnxx
kamasutra hindi xxx
tabela transformerboard