โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดกาญจนบุรี (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)

ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Laws (LL.B.)

วัตถุประสงค์ของการเปิดหลักสูตร

เพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ อีกทั้งสอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้กฎหมาย ทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติ
เสริมสร้างองค์ความรู้ทางกฎหมายเฉพาะด้านในอันที่จะนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายด้านนั้น ๆ
เพื่อผลิตนักกฎหมายไปประกอบวิชาชีพ/อาชีพทางกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อผลิตนักกฎหมายที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกสาธารณะ

ระยะเวลาการศึกษา

ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีการจัดการศึกษา   ภาคฤดูร้อน

รูปแบบการเรียน

การบรรยายในระบบออนไลน์
สอบ ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

การเรียนการสอน

วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.30 น.

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี (และเรียนผ่านระบบออนไลน์)

จำนวนนักศึกษา (รับจำนวนจำกัด) (ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดการเรียน การสอนหากจำนวนนักศึกษาไม่ถึง 35 คน)
Author Name

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่า หรือ

2. เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร      ภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า หรือ

3. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า หรือ

4. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกรรมการสุขาภิบาล หรือกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า หรือ

5. เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ จำนวน  4  ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 4 ฉบับ  (กรณีใช้คำนำหน้านามเป็น ยศ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือคำสั่งแต่งตั้งที่เป็น ยศ ปัจจุบัน)

3. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดดขนาด  2 นิ้ว และขนาด 1 นิ้ว จำนวนอย่างละ 2 รูป

5. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้าชื่อ ทะเบียนสมรส จำนวนอย่างละ 4 ฉบับ

6. การศึกษาต่างประเทศ วุฒิการศึกษานั้นต้องได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษามา ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการรับรองวุฒิการศึกษา อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา

7. กรณีผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาของต่างประเทศ หลักฐานที่ใช้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ประกอบด้วยหนังสือรับรองการเทียบระดับชั้นวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลทางการศึกษาของรัฐบาลแต่ละประเทศ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐบาลที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น หรือกระทรวงต่างประเทศ หรือสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลรับรองหลักฐานการศึกษาที่ผู้สมัครนำมาเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเป็นวุฒิการศึกษาระดับใด ตามหลักสูตรที่รัฐบาลแต่ละประเทศกำหนด และเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกรณีผู้สมัครใช้วุฒิ

Scroll to Top