คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พทธศักราช 2563) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

ห้ามลงทะเบียนวิชาต่อไปนี้

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา

ศึกษากฎหมายพื้นฐานต่างๆที่มีความสำคัญและจำเป็น เช่น หลักกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายเอกชน ฯลฯ และให้มีความรู้ ความชำนาญมากขึ้นทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะในสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น

ติดต่อคณะ

Download

Scroll to Top