ประกาศขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์
จำนวน 122 รายการ

ด้วยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุและคุรภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน โดยการขายทอดตลาด จำนวน 122 รายการ (เอกสารหมายเลข 1)

ผู้ที่มีความประสงค์จะประมูลครุภัณฑ์ดังกล่าวที่แนบรายละเอียดมาข้างต้น ให้ไปติดต่อขอดูของและแจ้งความประสงค์ได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารและธุรการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี 99/9 ม. 1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทร. 034 581 009 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน มายื่นเป็นหลักฐาน หากผู้ใดไม่ไปแจ้งความประสงค์จะประมูลครุภัณฑ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์จะเข้าร่วมประมูลครุภัณฑ์นี้ในวันทำการประมูล Download รายละเอียดได้จากไฟล์ที่แนบท้ายด้านล่างนี้

Scroll to Top