คณะสื่อสารมวลชน

โครงสร้างหลักสูตรคณะสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พทธศักราช 2560) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

หลักเกณฑ์วิชาโทเลือก

นักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชน ส่วนภูมิภาค สามารถเลือกเรียนวิชาโท สาขาใดสาขาหนึ่งได้เพียงสาขาเดียว มีให้เลือกดังนี้

  • วิชาโท สาขากฎหมาย 21 หน่วยกิต ให้เลือกจากกระบวนวิชา LAWxxxx วิชาใดก็ได้ที่เปิดสอน ในส่วนภูมิภาค
  • วิชาโท สาขาการจัดการ 21 หน่วยกิต ให้เรียนวิชา MGT2101 และ อีก 18 หน่วยกิต ให้เลือกจากระบวนวิชา MGTxxxx วิชาใดก็ได้ที่เปิดสอน ในส่วนภูมิภาค
  • สาขารัฐศาสตร์ 21 หน่วยกิต ให้เลือกจากกระบวนวิชา POLxxxx วิชาใดก็ได้ที่เปิดสอน ในส่วนภูมิภาค

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ คอลัมนิสต์ นักเขียน นักสื่อสารองค์กรในภาคเอกชน นักแสดง นักพากย์ นักจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด นักจัดกิจกรรม (Organizer) นักเจรจาต่อรอง (negotiator) ผู้ประสานงานกิจการต่าง ๆ นักออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งสื่อกระดาษและสื่อดิจิทัล นักออกแบบผลิตสื่อใหม่ด้วยตัวอักษร ภาพถ่าย และสื่อเสียง ผู้จัด/ผู้ผลิตรายการวิทยุ ผู้จัด/ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เช่น ผู้กำกับรายการ ผู้กำกับการแสดง ผู้สร้างสรรค์รายการ เป็นต้น ผู้เขียนบทรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้จัดรายการวิทยุ ผู้จัดรายการโทรทัศน์ นักบริหารงานด้านสื่อทั้งสิ่งพิมพ์ วิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อใหม่ ข้าราชการในหน่วยงานส่งเสริมและงานเผยแพร่ เช่น นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการเผยแพร่ พัฒนากร เป็นต้น

ติดต่อคณะ

Download

Scroll to Top