พบอาจารย์ผู้สอน

วิชา LAW2016 กฎหมายธุรกิจ

ผศ.ดร.สลิล สิรพิทูร

วิชากฎหมาย มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจทุกรูปแบบ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจึงต้องเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อใช้ควบคู่กับการทำธุรกิจในอนาคต โดยคอลัมน์ “พบอาจารย์ผู้สอน” ฉบับนี้ มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะพาทุกคนมาเจาะลึก วิชากฎหมายธุรกิจ LAW2016 พร้อมทำความรู้จักประเภทของธุรกิจแบบคร่าว ๆ และเตรียมตัวเป็นเจ้าของธุรกิจได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลิล สิรพิทูร อาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายธุรกิจ กล่าวว่า วิชานี้เป็นวิชาสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายให้นักศึกษารู้และเข้าใจถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ โดยเนื้อหาวิชาจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ นิติกรรมสัญญา องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี

“กฎหมายมีส่วนสำคัญต่อการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก การดำเนินการต่างๆจะมีผลบังคับได้หรือไม่นั้นควรจะเป็นไปตามหลักที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งในส่วนนี้นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงเรื่องนิติกรรม สัญญา ว่าการกระทำต่างๆของกิจการนั้นทำไปแล้วมีผลเช่นไรมีผลสมบูรณ์หรือเป็นโมฆะ นอกจากนี้แล้วเมื่อต้องการประกอบกิจการสิ่งที่นำมาพิจารณาอีกส่วนหนึ่งคือรูปแบบของกิจการว่ากิจการที่จะทำนั้นควรจะอยู่ในรูปแบบใด เนื่องจากองค์การธุรกิจแต่ละประเภทก็มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนดในทางกฎหมายที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการศึกษาถึงรูปแบบขององค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ห้างหุ้นส่วนสามมัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด โดยจะเริ่มตั้งแต่ลักษณะสำคัญ การจัดตั้ง การจัดการ ตลอดจนถึงการเลิกกิจการ

เมื่อทราบว่าองค์กรธุรกิจมีกี่ประเภท และมีหลักการในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไรแล้ว ส่วนถัดไปที่นักศึกษาต้องคำนึงถึงคือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น กฎหมายทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งดูว่ากิจการประเภทใดบ้างที่ต้องมีการจดทะเบียน จดทะเบียนที่ไหน และมีขั้นตอนอย่างไร หรือเมื่อดำเนินกิจการไปแล้วมีความรับผิดใดๆเกี่ยวกับกิจการภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของห้างหุ้นส่วน บริษัท นอกจากนี้แล้วปัจจุบันเรื่องของหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและควรรู้ว่ามีความต่างกันอย่างไร ซึ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นักศึกษาจะได้เรียนจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดีเนื่องจากวิชานี้เป็นวิชาสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีจึงถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง เนื่องจากบัญชีจะทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงผลประกอบการของกิจการว่ากำไรหรือขาดทุน ในส่วนของกฎหมายนั้นไม่ได้ศึกษาถึงวิธีการในการทำบัญชี แต่เป็นการศึกษาว่ากิจการใดมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชี เมื่อจัดทำแล้วต้องมีการเก็บรักษาอย่างไร และต้องยื่นส่งต่อหน่วยงานใด ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ สำหรับเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบงิชาชีพโดยตรง ซึ่งรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพที่ต้องทำตามกฎหมายกำหนดอีกด้วย”

นักศึกษาสามารถซื้อตำราวิชากฎหมายธุรกิจ LAW2016 ได้ที่สำนักพิมพ์ม.รามคำแหง ชั้น 3 หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่ www.rupress.ru.ac.th และดูวิดีโอบรรยายได้ทาง Course on demand ออกข้อสอบ 100 ข้อตามที่สอนทั้งหมด

ผศ.ดร.สลิล สิรพิทูร กล่าวต่ออีกว่า การเรียน ถ้าเข้าชั้นเรียนได้ แนะนำให้อ่านล่วงหน้าในเนื้อหาที่อาจารย์ได้บอกไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมระหว่างเรียน โดยระหว่างเรียนมีการพูดคุยในห้อง นักศึกษาสามารถสอบถามได้ตลอด จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่เข้าเรียน ส่วนผู้ที่ไม่เข้าเรียนให้ติดตามฟังการบรรยายที่ Course on demand และอ่านหนังสือประกอบ

“ขอให้นักศึกษาทุกๆคนตั้งใจเรียนและอ่านหนังสือ หมั่นทบทวน เนื่องจากวิชานี้มีเนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย แต่หากนักศึกษามีความตั้งใจ ความพยายามแล้วนักศึกษาย่อมจะประสบความสำเร็จในการเรียนการสอบวิชา LAW2106 แน่นอนค่ะ”

นักศึกษาที่มีข้อสงสัย สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่ อีเมล์ slin_s@rumail.ru.ac.th และสามารถนัดหมายเพื่อเข้าพบได้วันเวลาราชการ
Scroll to Top