คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พทธศักราช 2560) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
สาขาวิชาการจัดการ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา

การจัดการด้านธุรกิจในสาขาต่างๆ เช่น การเงิน การตลาด การธนาคาร การวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดสรรทรัพยากร/ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม การใช้เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆอย่างเป็นระบบ

ติดต่อคณะ

Download

Scroll to Top