ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.กาญจนบุรี รุ่นที่ 2

รายละเอียด

ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 แล้วนั้น

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เข้าสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 14.00 – 18.00 น. โดยมารายงานตัวและรับบัตรคิวเข้าสอบ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับผู้ที่ขาดสอบถือว่าสละสิทธ์ในการสอบ

วิชาที่สอบ

1. วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (นิติกรรมและสัญญา)
2. วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
3. วิชาเกี่ยวกับกระบวนการยุติกรรม

สถานที่สอบ

1. สอบข้อเขียนห้อง 122 (ชั้น 2) เวลา 13.00 – 16.00 น.
2. สอบสัมภาษณ์ห้อง 111 (ชั้น 1) เวลา 14.00 – 18.00 น.
* รับบัตรคิวที่ห้องสมุด ชั้น 1

Scroll to Top