ประกาศรายชื่อ

ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 2

ประจำภาค 2 ปี 2563

ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 2 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 2 ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษา ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ทั้งนี้ โดยให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน งวดที่ 1 เป็นตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นจำนวนเงิน 29,000 บาท พร้อมนำเอกสารตามท้ายประกาศมาประกอบการขึ้นทะเบียน ถ้าไม่มาขึ้นทะเบียนตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วไม่มีสิทธิ์ขอเงินคืน

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องนำเอกสารมาเพิ่มเติมในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาดังนี้

เปิดเรียน

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ณ สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ เวลาเรียน 17.00 – 21.00 น.
วันเสาร์ เวลาเรียน 08.00 – 17.00 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าธรรมเนีนยมการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นเงิน 175,000 บาท รวมหนังสือที่ในการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยแบ่งชำระเป็น 6 งวด ดังนี้

Download

Scroll to Top