ประกาศรายชื่อ

ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 2

ประจำภาค 2 ปี 2563

ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 2 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 2 ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษา ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ทั้งนี้ โดยให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน งวดที่ 1 เป็นตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นจำนวนเงิน 29,000 บาท พร้อมนำเอกสารตามท้ายประกาศมาประกอบการขึ้นทะเบียน ถ้าไม่มาขึ้นทะเบียนตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วไม่มีสิทธิ์ขอเงินคืน

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องนำเอกสารมาเพิ่มเติมในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาดังนี้

เปิดเรียน

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ณ สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ เวลาเรียน 17.00 – 21.00 น.
วันเสาร์ เวลาเรียน 08.00 – 17.00 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าธรรมเนีนยมการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นเงิน 175,000 บาท รวมหนังสือที่ในการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยแบ่งชำระเป็น 6 งวด ดังนี้

Download

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com