ยืนยันเปิดเรียนและกำหนดตามปะรกาศ

รอประกาศอย่างเป็นทางการ

สนใจสอบถามเพิ่มเติม LINE ID : @rukan

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Political Science)

แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)

ชื่อปริญญา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.บ.)

สถานที่และเวลาเรียน

สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

รายละเอียดการสมัคร

ระยะเวลาการศึกษาหลักสูตร 2 ปี จำนวน 40 หน่วยกิต แผน ข (การค้นคว้าอิสระ) และสอบประมวลความรู้ในภาคเรียนที่ 4
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2567 สามารถสมัครทาง Online เข้าถึงจาก link นี้ www.pol.ru.ac.th/graduate และสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี
ค่าสมัครเข้ารับการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ เป็นเงิน 800.- บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 มกราคม 2567 ทางเว็บไซต์ www.pol.ru.ac.th/graduate
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 – 21 มกราคม 2567 (รอบที่ 1)
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 (รอบที่ 2)
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียน วันที่ 2 มีนาคม 2567 พร้อมชำระเงินจำนวน 26,500 บาท (งวดที่ 1)
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมค่าหนังสือภาษาไทยที่ใช้ในการศึกษา แบ่งชำระออกเป็น 6 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน จำนวน 26,500 บาท
งวดที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2567 จำนวน 26,000 บาท
งวดที่ 3 เดือน สิงหาคม 2567 จำนวน 26,000 บาท
งวดที่ 4 เดือน พฤศจิกายน 2567 จำนวน 25,000 บาท
งวดที่ 5 เดือน มีนาคม 2568 จำนวน 22,000 บาท
งวดที่ 6 เดือน มิถุนายน 2568 จำนวน 22,000 บาท
ค่าสอบประมวลความรู้ จำนวน 2,500 บาท
บัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ของสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดให้มีการเรียนการสอน หรือการขยายระยะเวลารับสมัครจนกว่าจะมีนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 50 คน ต่อจังหวัด และขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดให้มีการเรียนการสอนในกรณีที่ไม่สามารถจัดอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าได้ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
บัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์

Download

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศแก้ไขเวลาเรียน
ประกาศ ขยายเวลารับสมัคร
โบชัวแนะนำหลักสูตร
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ติดต่อสอบถาม

คุณนันทภัด 063 963 6454
คุณศิรณัฏฐ์ 094 251 7646
LINE ID : @rukan

QR CODE

Scroll to Top