คณะรัฐศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พทธศักราช 2563) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบริหารรัฐกิจ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา

เนื้อหาวิชาที่ศึกษาศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ระบบ และระบอบการเมืองการปกครอง การเปรียบเทียบการเมืองการปกครองในประเทศ ต่างประเทศ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารงานบุคคลในองค์กรต่างๆกระบวนการทางสังคม

ติดต่อคณะ

Download

Scroll to Top