พบอาจารย์ผู้สอน POL3329

การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การ ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความยาก และจําเป็นต้องใช้ความเข้าใจในหลาย ๆ ด้านมาประกอบในการทํางาน ผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องในด้านนี้จึงจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีเทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อช่วยให้การทํางาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็จะมีเทคนิคและการ ทํางานที่แตกต่างกัน

คอลัมน์ “พบอาจารย์ผู้สอน” ฉบับนี้ พาทุกท่านมาทําความรู้จักกับวิชาเทคนิคการบริหารงานบุคคล หรือ POL3329 โดยเน้นไปที่การบริหารบุคคลในองค์การ ในระบบราชการ ที่จําเป็นต่อการทํางานในระบบราชการของประเทศไทย ตั้งแต่การวางแผนสรรหาบุคคลเข้ารับตําแหน่ง จนถึงการเกษียณอายุการทํางาน พร้อมด้วยเทคนิคการเรียน และแนวข้อสอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ ผู้สอนวิชา POL3329 กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์การในยุคปัจจุบัน โดยวิชานี้อยู่ในกลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเนื้อหาเน้นที่เทคนิควิธีการในการบริหารบุคคลในองค์การ โดยเฉพาะองค์การในระบบราชการ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากร มนุษย์ในองค์กรภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง การจําแนกตําแหน่ง และการกําหนดอัตราเงินเดือน การทํานุบํารุงขวัญ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเกษียณอายุการทํางาน

นักศึกษาที่มีข้อสงสัย สามารถติดต่อกับอาจารย์ได้ทาง E-mail: ratthasirin@hotmail.com และทาง Line ID:ratthasirin ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์ที่จะติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนท่านอื่น สามารถติดต่อผ่าน E-mail หรือ Line ID ที่แจ้งไว้ข้างต้น โดย ผศ.ดร.รัฐศิรินท์ จะเป็นผู้ประสานงานติดต่อให้ในลำดับถัดไป

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com