พบอาจารย์ผู้สอน POL3329

การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การ ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความยาก และจําเป็นต้องใช้ความเข้าใจในหลาย ๆ ด้านมาประกอบในการทํางาน ผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องในด้านนี้จึงจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีเทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อช่วยให้การทํางาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็จะมีเทคนิคและการ ทํางานที่แตกต่างกัน

คอลัมน์ “พบอาจารย์ผู้สอน” ฉบับนี้ พาทุกท่านมาทําความรู้จักกับวิชาเทคนิคการบริหารงานบุคคล หรือ POL3329 โดยเน้นไปที่การบริหารบุคคลในองค์การ ในระบบราชการ ที่จําเป็นต่อการทํางานในระบบราชการของประเทศไทย ตั้งแต่การวางแผนสรรหาบุคคลเข้ารับตําแหน่ง จนถึงการเกษียณอายุการทํางาน พร้อมด้วยเทคนิคการเรียน และแนวข้อสอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ ผู้สอนวิชา POL3329 กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์การในยุคปัจจุบัน โดยวิชานี้อยู่ในกลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเนื้อหาเน้นที่เทคนิควิธีการในการบริหารบุคคลในองค์การ โดยเฉพาะองค์การในระบบราชการ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากร มนุษย์ในองค์กรภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง การจําแนกตําแหน่ง และการกําหนดอัตราเงินเดือน การทํานุบํารุงขวัญ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเกษียณอายุการทํางาน

นักศึกษาที่มีข้อสงสัย สามารถติดต่อกับอาจารย์ได้ทาง E-mail: ratthasirin@hotmail.com และทาง Line ID:ratthasirin ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์ที่จะติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนท่านอื่น สามารถติดต่อผ่าน E-mail หรือ Line ID ที่แจ้งไว้ข้างต้น โดย ผศ.ดร.รัฐศิรินท์ จะเป็นผู้ประสานงานติดต่อให้ในลำดับถัดไป

Scroll to Top