ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
จำนวน 44 รายการ

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 44 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

ผู้สนใจประสงค์จะประมูลราคาพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราลการน จำนวน 44 รายการ จะขอดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563ตามวันเวลาราลการและสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยการเงินและพัสดุ งานบริหารและธุรการหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034 581 090 หรือดูรายละเอียดได้จาดเว็บไซต์ http://www.kan.ru.ac.th

Download

Scroll to Top