ปรับลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต

ภาค 1 ปีการศึกษา 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.48 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ได้อนุมัติให้ปรับลดค่าเทียบโอนหน่ยกิตสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2562 กรณีเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (หมดสถานภาพและปริญญาที่ 2) นั้น

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้อนุมัติให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ไม่สำเร็จการศึกษาเนื่องจากหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา และผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถกลับมาศึกษาใหม่ในปริญญาที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยได้ปรับลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • ปรับลดค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้เฉพาะนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ภาค 1 ปี 2562 ให้เหลือหน่วยกิตละ 25 บาท กรณีเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ไม่สำเร็จการศึกษา (หมดสถานภาพ) และกรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปริญญาที่ 2)
  • ต้องชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พ.ค. 2562 (ดำเนินการภายใน 1 ปี นับจากวันแรกของการเปิดรับสมัคร
  • อัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิตนี้ใช้เฉพาะ ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
  • สำหรับนักศึกษาสมัครเรียนในภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตในอัตราเดิมไปแล้วนั้น ให้นำหลักฐานการชำระไปขอรับเิงนคืนได้โดยดำเนินการดังนี้** นักศึกษาสมัครเรียนปริญญาตรีภาคปกติส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการดาวน์โหลดใบคำร้องกรณีชำระเงินเกิน (นักศึกษาส่วนภูมิภาค) ได้ที่ www.regis.ru.ac.th และส่งเอกสารที่ระบุในคำร้องมาที่ หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครฯ 10240
  • ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เคยศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมรับปริญญา (Pre-Degree) สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต หน่วยกิตละ 50 บาท
Scroll to Top