ลงทะเบียนเรียน
ภาค 1 ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาเก่า (รหัส 55-61)
วันที่ 25 – 27 พ.ค.2562
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

เอกสารสำหรับลงทะเบียนดังนี้

วิชาเลือกเสรี

ให้นักศึกษาเลือกวิชาที่เปิดให้มีการเรียนการสอบ ณ สาขาวิทยบริการฯ ให้นักศึกษาดูกระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรและแผนกำหนดการศึกษา ในคู่มือการศึกษาส่วนภูมิภาค ปีการศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเรียน

ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค

ศูนย์สอบดังนี้

วันลงทะเบียเรียน ภาค 1 ปี 2562

Scroll to Top