ลงทะเบียนเรียน

ภาค 1 ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาเก่า รหัส 63 ลงไป

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน

เพื่อให้การปฏิบัติงานลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย นักศึกษาควรปฏิบัติดังนี้

การลงทะเบียนทาง Application Ru Region (ลงทะเบียนเรียนทาง Application ส่วนภูมิภาค) ให้นักศึกษา Downloaad แอปพลิเคชั่น Ru Region เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนทางแอปพลิเคชั่น ของส่วนภูมิภาค ทาง App Store สำหรับระบบ iOS และทาง Play Store สำหรับระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ (Android)

การชำระเงิน

วันสอบไล่

Download

X