ลงทะเบียนเรียน

ภาค 1 ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาเก่า รหัส 63 ลงไป

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน

เพื่อให้การปฏิบัติงานลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย นักศึกษาควรปฏิบัติดังนี้

การลงทะเบียนทาง Application Ru Region (ลงทะเบียนเรียนทาง Application ส่วนภูมิภาค) ให้นักศึกษา Downloaad แอปพลิเคชั่น Ru Region เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนทางแอปพลิเคชั่น ของส่วนภูมิภาค ทาง App Store สำหรับระบบ iOS และทาง Play Store สำหรับระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ (Android)

การชำระเงิน

วันสอบไล่

Download

Scroll to Top