การสมัคร e-service

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกควรสมัครเพราะมีกิจกรรมหลาย ๆ อย่างที่ต้อดำเนินการในระบบ e-service เช่น เช็คผลสอบ, พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน, ขอคืนเงิน, ขอเปลี่ยนกระบวนวิชาลงทะเบียนเรียน, ใช้รัหส e-service สำหรับเข้าเรียนที่ระบบ Cyber Classroom เป็นต้น

วิธีการสมัคร

รูปตัวอย่างการสมัคร

X