ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2561
นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

วันที่ 24 มี.ค. – 22 เมษายน 2562
ตั้งวันที่ 23-28 เม.ย. 2562 ปรับวันละ 200 บาท

เอกสารสำหรับลงทะเบียนดังนี้

 • ดร๊าฟ (ตั๋วแลกเงิน) ค่าลงทะเบียน
 • แบบลงทะเบียน ขอรับได้ในวันลงทะเบียน
ภาพพื้นหลังสีฟ้า

ซื้อตั๋วแลกเงินธนาคารใดก็ได้ สั่งจ่าย “โครงการนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.กาญจนบุรี” ระบุสั่งจ่ายทั่วประเทศ เมื่อซื้อตั๋วแลกเงินแล้วให้นำมายื่นที่ สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ “งานบริการการศึกษาหน่วยรับลงทะเบียน” ตามวันเวลาที่กำหนด **ควรแจ้งก่อนวันที่ 26 เมษายน 2562 ก่อนจัดห้องสอบวิชาแรก *** กรณีนักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าหรือซื้อตั๋วแลกก่อนเวลานานแล้ว แต่นำมายื่นลงทะเบียนล่าช้านักศึกษาต้องสอบที่นั่งเสริม เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดที่นั่งสอบใหม่ได้ทัน

ค่าลงทะเบียนเรียน

 • นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่น 5
  13,350.- บาท
  วิชา THA1001, THA1003, ENG1001, SCI1003 รวมทั้งหมด 12 หน่วยกิต
 • นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่น 6
  10,150.- บาท
  วิชา LAW3012, LAW4007, LAW3006 รวมทั้งหมด 8 หน่วยกิต
 • นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่น 7
  10,290 .- บาท
  วิชา THA1001, LAW4007, LAW2009 รวมทั้งหมด 7 หน่วยกิต

ตัวอย่างการเขียนใบลงทะเบียน

X