ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2561
นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

วันที่ 24 มี.ค. – 22 เมษายน 2562
ตั้งวันที่ 23-28 เม.ย. 2562 ปรับวันละ 200 บาท

เอกสารสำหรับลงทะเบียนดังนี้

ภาพพื้นหลังสีฟ้า

ซื้อตั๋วแลกเงินธนาคารใดก็ได้ สั่งจ่าย “โครงการนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.กาญจนบุรี” ระบุสั่งจ่ายทั่วประเทศ เมื่อซื้อตั๋วแลกเงินแล้วให้นำมายื่นที่ สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ “งานบริการการศึกษาหน่วยรับลงทะเบียน” ตามวันเวลาที่กำหนด **ควรแจ้งก่อนวันที่ 26 เมษายน 2562 ก่อนจัดห้องสอบวิชาแรก *** กรณีนักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าหรือซื้อตั๋วแลกก่อนเวลานานแล้ว แต่นำมายื่นลงทะเบียนล่าช้านักศึกษาต้องสอบที่นั่งเสริม เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดที่นั่งสอบใหม่ได้ทัน

ค่าลงทะเบียนเรียน

ตัวอย่างการเขียนใบลงทะเบียน

Scroll to Top