ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

เอกสารสำหรับลงทะเบียนดังนี้

วิชาเลือกเสรี

ให้นักศึกษาเลือกวิชาที่เปิดให้มีการเรียนการสอบ ณ สาขาวิทยบริการฯ ให้นักศึกษาดูกระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรและแผนกำหนดการศึกษา ในคู่มือการศึกษาส่วนภูมิภาค ปีการศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเรียน

อัตราค่าธรรมเนียม ปริญญาตรี

อัตราค่าธรรมเนียม Pre-Degree

ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค

มี 40 ศูนย์สอบดังนี้

วันลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคฤดูร้อน 2561

Scroll to Top