ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี
 • ก่อนการลงทะเบียนเรียนทุกครั้งให้นักศึกษาดูกระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรและแผนกำหนดการศึกษา ในระเบียบการและคู่มือ * ที่ได้ตอนสมัครเข้าเรียน
 • นักศึกษารหัส 60XX เป็นต้นไป ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนได้ 9 หน่วยกิต *กรณีขอจบลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต (นักศึกษาเก่ารหัสก่อน 60XX ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ลงทะเบียนได้ 12 หน่วยกิต *กรณีขอจบลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • ก่อนลงทะเบียนเรียนให้ตรวจสอบสถานที่สอบเพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละภาคและให้เลือกรหัสศูนย์สอบ (Code) กับชื่อศูนย์สอบให้ถูกต้องตรงกัน
 • ก่อนการลงทะเบียนเรียนทุกครั้งให้นักศึกษาตรวจสอบวัน เวลาสอบไม่ได้ตรงกัน ยกเว้น นักศึกษากากบาทขอจบการศึกษา
 • มีปัญหาเรื่องบอกเลิก บอกเพิ่มกระบวนวิชาหรือคืนเงิน ติดต่อที่ สวป. ชั้น 6 โทร.02 310 8626

เอกสารสำหรับลงทะเบียนดังนี้

 • บัตรประจาตัวนักศึกษา
 • แบบ ม.ร.34 ขอรับได้ในวันลงทะเบียน

วิชาเลือกเสรี

ให้นักศึกษาเลือกวิชาที่เปิดให้มีการเรียนการสอบ ณ สาขาวิทยบริการฯ ให้นักศึกษาดูกระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรและแผนกำหนดการศึกษา ในคู่มือการศึกษาส่วนภูมิภาค ปีการศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเรียน

อัตราค่าธรรมเนียม ปริญญาตรี

 • ค่าลงทะเบียนเรียน
  50 บาท
  หน่วยกิตละ 50 บาท
 • ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
  400 บาท
  ภาคฤดูร้อน รหัส 54-56 100 บาท
  ภาคฤดูร้อน รหัส 57-59 200 บาท
  ภาคฤดูร้อน รหัส 60 เป็นต้นไป 400 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการสอบ
  60 บาท
  ค่าธรรมเนียมการสอบวิชาละ 60 บาท
 • ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา
  150 บาท
  ชำระเฉพาะ กรณีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาค 1, 2 ที่ผ่านมา

อัตราค่าธรรมเนียม Pre-Degree

 • ค่าลงทะเบียนเรียน
  50 บาท
  หน่วยกิตละ 50 บาท
 • ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
  200 บาท
  ภาคฤดูร้อน รหัส 54-56 100 บาท
  ภาคฤดูร้อน รหัส 57-59 200 บาท
  ภาคฤดูร้อน รหัส 60 เป็นต้นไป 200 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการสอบ
  60 บาท
  ค่าธรรมเนียมการสอบวิชาละ 60 บาท
 • ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา
  150 บาท
  ชำระเฉพาะ กรณีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาค 1, 2 ที่ผ่านมา

ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค

มี 40 ศูนย์สอบดังนี้

 • 01 เชียงใหม่ (วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเชียงใหม่ (LC)
 • 02 เชียงราย (ร.ร.ดำรงราษฏร์สงเคราะห์) (DS)
 • 03 แพร่ (ร.ร.นารีรัตน์)(NR)
 • 04 พิษณุโลก (ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ) (PR)
 • 05 นครสวรรค์ (ร.ร.นครสวรรค์) (NW)
 • 06 อุดรธานี (วิทยาลัยอาชีวศึกษา) (ED)
 • 07 นครพนม (ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา) (NS)
 • 08 ขอนแก่น (สาขาวิทยบริการฯ จ.ขอบแก่น) (PK)
 • 09 สุรินทร์ (ร.ร.สิรินธร) (ST)
 • 10 นครราชสีมา (ร.ร.สุขานารี) (SN)
 • 11 ร้อยเอ็ด (ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด) (PC)
 • 12 อุบลราชธานี (ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช) (BJ)
 • 13 สุพรรณบุรี (ร.ร.กรรสูตศึกษาลัย) (KS)
 • 14 ราชบุรี (ร.ร.ราชโบริกานุเคราห์) (RB)
 • 15 จันทบุรี (ร.ร.ศรียานุสรณ์) (SS)
 • 16 ประจวบคีรีขันธ์ (ร.ร.ประจวบวิทยาลัย) (PW)
 • 17 สุราษฏร์ธานี (ร.ร.เมืองสุราษฏร์ธานี) (SR)
 • 18 นครศรีธรรมราช (วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช) (NT)
 • 19 ตรัง (ร.ร.สภาราชนี) (SP)
 • 20 สงชลา (ร.ร.วรนารีเฉลิม) (VC)
 • 21 เพชรบูรณ์ สาขาวิทยบริการฯ จ.เพชรบูรณ์ (NSB)
 • 22 ปราจีนบุรี สาขาวิทยบริการฯ จ.ปราจีนบุรี (PB)
 • 23 อุทัยธานี สาขาวิทยบริการฯ จ.อุทัยธานี (UT)
 • 24 อำนาจเจริญ สาขาวิทยบริการฯ จ.อำนาจเจริญ (AM)
 • 25 ชุมพร (ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา) (SD)
 • 26 สุโขทัย สาขาวิทยบริการฯ จ.สุโขทัย (SU)
 • 27 ศรีสะเกษ (ร.ร.สตรีสิริเกศ) (SK)
 • 28 ลพบุรี (ร.ร.เทศบาล4 เทศบาลเมืองลพบุรี) (DL)
 • 29 หนองบัวลำภู (ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร) (NP)
 • 30 นครปฐม (ร.ร.นายร้อยตำรวจ) (PA)
 • 31 นครศรีธรรมราช(ทุ่งสง) ร.ร. ทุ่งสง (TS)
 • 32 ชัยภูมิ (ร.ร.จัตุรัสวิทยาคาร) (CK)
 • 33 สกลนคร (ร.ร.มัธยมวานรนิวาส) (WN)
 • 34 บุรีรัมย์ (วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์) (BT)
 • 35 สระแก้ว (ร.ร.เทศบาลบ้านกิโลสอง) (KL)
 • 36 กาญจนบุรี (ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก) (BC)
 • 37 น่าน (วิทยาลัยเทคนิคน่าน) (TN)
 • 37 น่าน (วิทยาลัยเทคนิคน่าน) (TN)
 • 38 อุตรดิตถ์ (ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี) (UN)
 • 39 พังงา (ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน) (TW)
 • 40 เลย (ร.ร.เทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม) (TB)

วันลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคฤดูร้อน 2561

 • ลงทะเบียนสอบซ่อมวันที่ 20 - 21 ก.ค. 2562
 • สอบซ่อมวันที่ 24 - 25 ส.ค. 2562
 • สอบซ่อมวันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 2562
X