ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นกระบวนวิชาตามหลักสูตรของคณะที่สมัครเข้าศึกษาโดยจะต้องดูวันเวลาสอบอย่าให้ซ้ำซ้อนกัน
ภาค 1 ภาค 2 นักศึกษารหัส 57-59 ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ในกรณีขอจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบซ้ำซ้อน โดยไม่ต้องเขียนคำร้อง (สอบซ้ำซ้อนได้ไม่เกิน 4 วิชา)
ภาค 1 ภาค 2 นักศึกษารหัส 60XX เป็นต้นไป ให้ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 9 หน่วยกิต สูงสุดไม่เกิน 22 หน่วยกิต(วันสอบห้ามซ้ำซ้อนกัน) ในกรณีขอจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบซ้ำซ้อน โดยไม่ต้องเขียนคำร้อง (สอบซ้ำซ้อนได้ไม่เกิน 4 วิชา)
ภาคฤดูร้อน นักศึกษารหัส 57-59 ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต กรณีของจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบซ้ำซ้อน โดยไม่ต้องเขียนคำร้อง (สอบซ้ำซ้อนได้ไม่เกิน 4 วิชา)
ภาคฤดูร้อน นักศึกษารหัส 60XX เป็นต้นไป ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีขอจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบซ้ำซ้อน โดยไม่ต้องเขียนคำร้อง (สอบซ้ำซ้อนได้ไม่เกิน 4 วิชา)
การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต (internet)ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดและวิธีการเข้าระบบลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตของส่วนภูมิภาคที่เว็ปไซด์ https://iregis2.ru.ac.th/iregis2 เลือกหัวข้อ ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค – ระบบลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต
การลงทะเบียนทาง Application Ru Region (ลงทะเบียนเรียนทาง Application ส่วนภูมิภาค) ให้นักศึกษา ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น Ru Region เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนทางแอปพลิเคชั่น ของส่วนภูมิภาค ทาง App Storeสำหรับระบบ ระบบ IOS และทาง Play Store สำหรับระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ (Android) นักศึกษาสามารถชำระเงินโดยระบบ QR code ผ่าน Mobile banking
และนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ได้ ตามกำหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา

ตัวอย่างการเลือกวิชาลงทะเบียนเรียน

ช่องทางลงทะเบียนมี 3 ช่องทางดังนี้

1. เว็บไซต์ลงทะเบียนเข้าถึงได้จาก link นี้ https://iregis2.ru.ac.th/iregis2/

2. ลงทะเบียนทาง App “RU REGION” Download ได้ทั้งระดับ iOS และระบบ Android

Google Play (Android)
Apple Store (iOS)

3. ลงทะเบียนทางไปรษณีย์

Download

ใบลงทะเบียน มร.34
ซื้อไปรษณีย์ธนาณัติค่าลงทะเบียนเรียน สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิมพ์ Barcode รายวิชา

ดูตัวอย่างการเขียนใบลงทะเบียนได้จากปุ่มด้านล่างนี้

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ ภาคเรียน การสอบไล่ การสอบซ่อม

1 ปีการศึกษา มี 3 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน (Summer หรือใช้อักษรย่อ S)
โดยใช้ตัวเลขและตัวอักษรคู่กับปีการศึกษา เช่น 1/2566 หมายถึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566, หรือ S/2566 หมายถึง ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2566 เป็นต้น

นักศึกษาจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา แต่จะลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนหรือไม่ก็ได้(ไม่บังคับ)

นักศึกษาขาดการลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 2 ภาคเรียนติดต่อกัน(ไม่นับภาค S) เช่น ลงทะเบียนล่าสุด 1/2566 แต่ไม่ได้ลงทะเบียน 2/2566, 1/2567 ก็ยังสามารถลงทะเบียนเรียนภาค 2/2567 ได้ (ถ้าขาดการลงทะเบียนเรียนภาค 2/2567 อีก จะทำให้ขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษาอัตโนมัติ)

ลืมลงทะเบียนเรียนทำอย่างไร ? ถ้าขาดการลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 2 ภาคเรียน(ไม่นับภาค S) ก็รอลงทะเบียนเรียนภาคเรียนต่อไปได้เลยระบบจะบวกค่ารักษาสถานภาพโดยอัตโนมัติ ภาคละ 150 บาท (กรณีลงทะเบียนทางไปรษณีย์นักศึกษาต้องบวกเพิ่มเอง)

การลงทะเบียนสอบซ่อม : ถ้าในภาคเรียนที่ 1 มีวิชาใดที่สอบตก ให้นำวิชาเหล่านั้นไปลงทะเบียนสอบซ่อมสำหรับภาคเรียนที่ 1 แต่ถ้าภาคเรียนที่ 2 มีวิชาใดที่สอบตก จะต้องรอนำวิชาเหล่านั้นไปลงทะเบียนสอบซ่อมรวมกับวิชาที่สอบตกในภาคฤดูร้อน เรียกว่า “สอบซ่อมภาค 2, S /256X” (สอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อนรวมกัน) ตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา

*หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อม ก็สามารถนำวิชาที่สอบไม่ผ่านนั้น ไปลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคเรียนถัด ๆ ได้

ศูนย์สอบ (ภาค 1 และภาค 2) 41 แห่ง

01 เชียงใหม่ (วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเชียงใหม่ (LC)
02 เชียงราย (ร.ร.ดำรงราษฏร์สงเคราะห์) (DS)
03 แพร่ (ร.ร.นารีรัตน์)(NR)
04 พิษณุโลก (ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ) (PR)
05 นครสวรรค์ (ร.ร.นครสวรรค์) (NW)
06 อุดรธานี (วิทยาลัยอาชีวศึกษา) (ED)
07 นครพนม (ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา) (NS)
08 ขอนแก่น (สาขาวิทยบริการฯ จ.ขอบแก่น) (PK)
09 สุรินทร์ (ร.ร.สิรินธร) (ST)
10 นครราชสีมา (ร.ร.สุขานารี) (SN)
11 ร้อยเอ็ด (ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด) (PC)
12 อุบลราชธานี (ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช) (BJ)
13 สุพรรณบุรี (ร.ร.กรรสูตศึกษาลัย) (KS)
14 ราชบุรี (ร.ร.ราชโบริกานุเคราห์) (RB)
15 จันทบุรี (ร.ร.ศรียานุสรณ์) (SS)
16 ประจวบคีรีขันธ์ (ร.ร.ประจวบวิทยาลัย) (PW)
17 สุราษฏร์ธานี (ร.ร.เมืองสุราษฏร์ธานี) (SR)
18 นครศรีธรรมราช (วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช) (NT)
19 ตรัง (ร.ร.สภาราชนี) (SP)
20 สงขลา (ร.ร.วรนารีเฉลิม) (VC)
21 เพชรบูรณ์ สาขาวิทยบริการฯ จ.เพชรบูรณ์ (NSB)
22 ปราจีนบุรี สาขาวิทยบริการฯ จ.ปราจีนบุรี (PB)
23 อุทัยธานี สาขาวิทยบริการฯ จ.อุทัยธานี (UT)
24 อำนาจเจริญ สาขาวิทยบริการฯ จ.อำนาจเจริญ (AM)
25 ชุมพร (ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา) (SD)
26 สุโขทัย สาขาวิทยบริการฯ จ.สุโขทัย (SU)
27 ศรีสะเกษ (ร.ร.สตรีสิริเกศ) (SK)
28 ลพบุรี (ร.ร.เทศบาล4 เทศบาลเมืองลพบุรี) (DL)
29 หนองบัวลำภู (ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร) (NP)
30 นครปฐม (ร.ร.นายร้อยตำรวจ) (PA)
31 ทุ่งสง (วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) (TS)
32 ชัยภูมิ (ร.ร.จัตุรัสวิทยาคาร) (CK)
33 สกลนคร (ร.ร.มัธยมวานรนิวาส) (WN)
34 บุรีรัมย์ (วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์) (BT)
35 สระแก้ว (ร.ร.เทศบาลบ้านกิโลสอง) (KL)
36 กาญจนบุรี (สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี) (KN)
37 น่าน (วิทยาลัยเทคนิคน่าน) (TN)
38 อุตรดิตถ์ (ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี) (UN)
39 พังงา (ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน) (TW)
40 เลย (ร.ร.เทศบาล5 บ้านหนองผักก้าม) (TB)
41 สงขลา (ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย) (YW)
Scroll to Top