ลงทะเบียนทางไปรษณีย์

เตรียมตัวและวางแผนเลือกวิชาเรียน

กรอกแบบลงทะเบียน

กรอกแบบลงทะเบียน (ม.ร.34) ให้สมบูรณ์และติด Barcode รหัสวิชา
แนบซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าถึงตัวนักศึกษาเอง สำหรับส่งใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษา

ขั้นตอนการพิมพ์ Bracode

เข้าเว็บไซต์ http://beta-e-service.ru.ac.th:8001/misservice/
สร้างรายการ ปี/ภาคที่จะลงทะเบียน
คลิกที่ลิงค์ เลือกวิชาและพิมพ์บาร์โค้ดที่จะลงทะเบียน
เพิ่มรหัสวิชาลงทะเบียน
สั่งพิมพ์และตัดแปะในแบบลงทะเบียนเรียน
ซื้อธนาณัติ
แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เค้าเตอร์ไปรษณีย์ไทยว่า ขอซื้อธนาณัติ
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากส่ง ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือให้ชัดเจน
ระบุที่ทำการไปรษณีย์ “รามคำแหง” พร้อมด้วยรหัสไปรษณีย์ “10241”
ในช่อง ชื่อผู้รับเงิน ระบุชื่อ “มหาวิทยาลัยรามคำแหง”
ในช่อง ชื่อผู้ฝากเงินให้ระบุ “ชื่อของนักศึกษา”
ในช่อง ที่อยู่ผู้รับฝากเงินให้ระบุ “ที่อยู่ของนักศึกษา”
กรอกจำนวนเงินตามใบลงทะเบียนเรียนให้ตรงกับจำนวนเงินที่จะฝากส่งธนาณัติด้วย

Notice Title

กรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับรหัสวิชา โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ สวป.(ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน 02-3108610,02-3108626 ).

ตัวอย่างและการส่งเอกสาร

Notice Title

ไฟล์ตัวอย่างนี้ได้เขียนรายละเอียดทั้งหมดที่นักศึกษาควรทราบไว้หมดแล้ว ควรศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน

Scroll to Top