การลงทะเบียนเรียน
ทางไปรษณีย์

วิธีการดำเนินการ

ขั้นตอนการพิมพ์ Bracode

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง การเขียนธนาณัติ

เอกสารที่ต้องส่ง

จัดส่งเอกสารไปตามทีอยู่ด้านล่างนี้
ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตู้ ป.ณ. 1028 ปณฝ. รามคำแหง
กรุงเทพฯ 10241
โทรศัพท์ : 02 310 8616, 02 310 8626
Scroll to Top