ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

ขั้นการลงลงทะเบียนทางไปรษณีย์

  • กรอกข้อความในแบบลงทะเบียน (ม.ร.34) ให้สมบูรณ์และติดแถบรหัสกระบวนวิชา
  • ซื้อไปรษณีย์ธนาณัติค่าลงทะเบียนเรียน สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • แนบซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าถึงตัวนักศึกษาเอง สำหรับสส่งใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษา

ตัวอย่างการติดบาร์โค้ด

การเขียนไปรษณีย์ธนาณัติ

  1. ให้ทำเครื่องหมายเลือกชนิดของธนาณัติแบบธรรมดา
  2. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากส่ง ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือให้ชัดเจน
  3. ระบุที่ทำการไปรษณีย์ รามคำแหง พร้อมด้วยรหัสไปรษณีย์ 10241
  4. ในช่อง ชื่อผู้รับเงิน ระบุชื่อ “ มหาวิทยาลัยรามคำแหง “
  5. ในช่อง ชื่อผู้ฝากเงิน ให้ระบุชื่อที่อยู่ของนักศึกษา ให้ชัดเจน
จัดส่งเอกสารไปที่

ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตู้ ปณ.1028 ปณฝ.รามคำแหง
กรุงเทพฯ 10241

 ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ
02 310 8616, 02 310 8626

ไฟล์แนบ

 ม.ร.34 (ใช้สำหรับภาค 1 และภาค 2 เท่านั้น)
 ม.ร.34 (ใช้สำหรับภาค summer เท่านั้น)
 พิมพ์บาร์โค้ครหัสวิชา

X