การขอ Transcript

การขอ Transcript นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบยังไม่สำเร็จการศึกษาหรือกรณีที่สำเร็จการแล้ว(ขอแจ้งจบ หรือทำหาย) ช่องทางการขอมี 2 ช่องทาง 1. เดินทางไปขอด้วยตนเอง 2. ส่งคำร้องขอทางไปรษณีย์ 3. ขอทางออนไลน์ ผ่านระบบ Ru iPay ที่เว็บไซต์ e-service

วิธีการขอ Transcirpt ด้วยตนเอง

ดำเนินการที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง กรุงเทพมหานครฯ

วิธีการขอ Transcirpt ทางไปรษณีย์

นักศึกษาสามารถขอ transcript ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางไปมหาวิทยาลัยโดยมีวิธีการดังนี้

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร

หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
อาคาร สวป. ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานครฯ 10240

อัตราค่าธรรเนียม

กรณีไม่สำเร็จการศึกษา
ค่าธรรมเนียม 50 บาท
กรณีสำเร็จการศึกษา
ค่าธรรมเนียมกรณียังไม่สำเร็จการศึกษา 100 บาท

ค่าจัดส่ง 50 บาท

Download

Scroll to Top