ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

กำหนดรับหลักฐานการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจกรรมนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 (ราม 1)

นักศึกษาต้องนำแบบคำร้องพร้อมหลักฐาน และนำมายื่นที่ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี ภายในวันที่ 1 ก.พ. 2563 เพื่อที่จะได้ส่งต่อเอกสารไปที่งานนักศึกษาวิชาทหารดำเนินต่อได้ทันตามเวลา และเจ้าหน้าที่ได้ลงนามตรวจรับเอกสารเรียบร้อยแล้วจึงจะถือกว่าดำเนินการผ่อนผันแล้วเสร็จ

นักศึกษาที่ขอผ่อนผันรับราชการทหารกองประจำการ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ทุกประการ คือ ต้องรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) และไปแสดงตนในวันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ณ ภูมิลำเนาทหาร ตามวัน เวลา และสถานที่ระบุไว้ในหมายเรียกฯ มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย

คุณสมบัติของนักศึกษา

หลักฐานประกอบ

วิธีการดำเนินการ ดังนี้

สอบถามเพิ่มเติม

Scroll to Top