บรรรยายภาคฤดูร้อน 2563

เริ่มบรรยายวันที่

16 ส.ค. - 15 ก.ย. 2564

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เป็นระบบสารสนเทศ (Course on-demand)โดยงดบรรยายในชั้นเรียนที่ม.ร.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การบรรยายในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เปิดบรรยายระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 15 กันยายน 2564 จัดการเรียนการสอนผ่านระบบสารสนเทศ (Course on-demand) โดยไม่มีการบรรยายในชั้นเรียน ที่ http://www.m-learning.ru.ac.th

นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2310-8849, 0-2310-8800 ต่อ 2251,2254 หรือที่ Facebook: อาร์ยูไซเบอร์คลาสรูม ม.รามคำแหง , Facebook : Ru Cyber Classroom ส่วนกลาง (รามฯ1 รามฯ 2) – ทางการ , Facebook : Ru Cyber Classroom (ส่วนภูมิภาค) – ทางการ หรือ Facebook : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Scroll to Top