ทำบัตรนักศึกษา

การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาเก่า

วิธีดำเนินการและเอกสารประกอบ

 • กรอบแบบฟอร์มทำบัตรให้ชัดเจนสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว
 • ใบแจ้งความ กรณีบัตรประจำตัวนักศึกษาสูญหาย
 • กรณีเปลียนคำนำหน้า แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า ยศ ชื่อ สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • ซองจดหมายเปล่าจ่าหน้า ชื่อที่อยู่ถึงตนเอง พร้อมติดไปรษณียากร
 • ค่าธรรมเนียม 100 บาท ชำระโดยซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปณ.รามคำแหง 10241

★ รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ

การเขียนไปรษณีย์ธนาณัติ

 1. ให้ทำเครื่องหมายเลือกชนิดของธนาณัติแบบธรรมดา
 2. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากส่ง ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือให้ชัดเจน
 3. ระบุที่ทำการไปรษณีย์ รามคำแหง พร้อมด้วยรหัสไปรษณีย์ 10241
 4. ในช่อง ชื่อผู้รับเงิน ระบุชื่อ “ มหาวิทยาลัยรามคำแหง “
 5. ในช่อง ชื่อผู้ฝากเงิน ให้ระบุชื่อที่อยู่ของนักศึกษา ให้ชัดเจน

จัดส่งเอกสารไปที่

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา
อาคาร สวป. ชั้น 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240


ID LINE: ramkanchanaburi

X