ดอกสุพรรณิการ์

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ต้นไม้สัญญลักษณ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพันธุ์ไม้ชื่อ “สุพรรณิการ์” (ฝ้ายคำ) ให้เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมือวันที่ 15 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2542

Scroll to Top