การย้ายคณะ

การย้ายคณะ

หลักเกณฑ์การย้ายคณะ

 • ผู้มีความประสงค์จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาจะต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
 • นักศึกษาต้องดำเนินการย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชาก่อนเรียนครบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ

อัตราค่าธรรมเนียม

 • กรณีปกติ  200 บาท
 • กรณีพิเศษ (หลังเรียนจบหลักสูตร)  500 บาท

วิธิการดำเนินการ

 • ขอรับแบบพิมพ์คำขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาทางไปรษณีย์ โดยเขียนจดหมายจ่าซองถึง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 พร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์ ราคา 3 บาท จ่าหน้าซอง ชื่อ – สกุล ที่อยู่ของตนเองให้ชัดเจน หรือขอรับได้ที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://regis.ru.ac.th
 • กรอกแบบคำขอฯ ให้ครบถ้วนชัดเจน จัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมแนบเอกสารดังนี้
  • สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด
  • ค่าธรรมเนียมเป็นธนาณัติ สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปณ.รามคำแหง 10241
  • ซองจดหมายจ่าหน้าถึงตนเอง พร้อมติดแสตมป์ ราคา 3 บาท
 • จัดส่งเอกสารมาที่ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

ID LINE: ramkanchanaburi
 แบบฟอม์ขอย้ายคณะ

X