รับสมัครนักศึกษาใหม่

ภาค 1 ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด

บัดนี้ถึง 12 กันยายน 2564

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 2 วิชาเอกการจัดการ และวิชาเอกการตลาด คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ศึกษานอกเวลาราชการ รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รวมศึกษาดูงานในประเทศ 169,000 บาท
โดยเแบ่งชำระเป็น 8 งวด ดังนี้

วัน เวลาและสถานที่เรียน
วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.15 น.

ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี

สอบถามเพิ่มเติม
โทร.034 581 090, 063 963 6454

Scroll to Top