รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง รถยนต์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ดังนี้รายละเอียดที่แนบท้ายนี้

Scroll to Top