kan

ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร 2562

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่ในปีการศึกษา 2562 เป็นผู้เกิด พ.ศ.2538 – 2542 และยังไม่เคยทำการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการไว้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งการชำระค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ

ช่วงอายุของผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฯ
1. อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี คนละ 200 บาท สำหรับอายุ 16-60 ปี
2. อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี คนละ 300 บาท สำหรับอายุ 61-70 ปี

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 122 รายการ

ด้วยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุและคุรภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน โดยการขายทอดตลาด จำนวน 122 รายการ

1 2 3 7
X