ราคากลางและรายละเอียดขอบเขตของงานจ้าง (ปรับปรุง)

ราคากลางและรายละเอียดขอบเขตของงานจ้าง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียน ๓ ชั้น สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๘๑,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ลักษณะงาน (โดยสังเขป) – ซ่อมแซมหลังเดิมที่ชำรุดพร้อมขนทิ้งกระเบื้องเก่า, – ทำระบบกันซึมผิวกระเบื้อง

Scroll to Top