การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา

มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ที่สมัครในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สามารถขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชา หรือลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ 1 ครั้ง เมื่อรวมกับจำนวนหน่วกิตที่ลงทะเบียนไว้แล้วต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และวันสอบต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน ช่วงเวลาการดำเนินการ ช่วงแรก วันที่ 27-31 ส.ค.2561 (นักศึกษาจะมีที่นั่งสอบตามปกติ) ช่วงสอง วันที่ 20 – 26 ก.ย.2561 (นักศึกษาต้องนั่งสอบที่นั่งเสริม)

ขั้นตอนการดำเนินการ

จัดส่งเอกสารไปที่

ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตู้ ปณ.1028 ปณฝ.รามคำแหง
กรุงเทพฯ 10241
การคำนวณค่าลงทะเบียน
จำนวนหน่วยกิต X 50
ค่าจัดสอบวิชาละ 60 บาท
Scroll to Top