ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียน ๓ ชั้น

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียก
ว่า “สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน
ปรับปรุงอาคารเรียน ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด
ดังต่อไปนี้

Scroll to Top