ค่าธรรมเนียม

ปีการศึกษา 2561

ปริญญาตรี

 • ค่าลงทะเบียนเรียน
  50 บาท
  หน่วยกิตละ 50 บาท
  ภาคซ่อม 25 บาท
 • ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
  600 บาท
  ตั้งแต่รหัส 54-56 ภาคละ 150 บาท
  ตั้งแต่รหัส 57-59 ภาคละ 300 บาท
  ตั้งแต่รหัส 60 เป็นต้นไป 600 บาท
  ภาคฤดูร้อน รหัส 54-56 100 บาท
  ภาคฤดูร้อน รหัส 57-59 200 บาท
  ภาคฤดูร้อน รหัส 60 เป็นต้นไป 400 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการสอบ
  60 บาท
  ค่าธรรมเนียมการสอบวิชาละ 60 บาท
 • ข่าวรามคำแหง
  100 บาท
  ภาคละ 100 บาท
 • ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา
  150 บาท
  ชำระเฉพาะภาคการศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อนไม่ต้องเสียรักษาสภาพ

Pre - Degree

 • ค่าลงทะเบียนเรียน
  50 บาท
  หน่วยกิตละ 50 บาท
  ภาคซ่อม 25 บาท
 • ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
  300 บาท
  ตั้งแต่รหัส 54-59 ภาคละ 150 บาท
  ตั้งแต่รหัส 60 เป็นต้นไป 300 บาท
  ภาคฤดูร้อน รหัส 54-56 100 บาท
  ภาคฤดูร้อน รหัส 57-59 200 บาท
  ภาคฤดูร้อน รหัส 60 เป็นต้นไป 200 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการสอบ
  60 บาท
  ค่าธรรมเนียมการสอบวิชาละ 60 บาท
 • ข่าวรามคำแหง
  100 บาท
  ภาคละ 100 บาท
 • ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา
  150 บาท
  ชำระเฉพาะภาคการศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อนไม่ต้องเสียรักษาสภาพ
X