ระบบการเรียนการสอน – ramkanchanaburi

ระบบการเรียนการสอน

ระบบการเรียนการสอน

ระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการศึกษาแบบทวิภาค (semester system) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 (Second semester) และภาคฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใช้เวลาภาคละ 18 สัปดาห์(เรียนในชั้น 16 สัปดาห์ กับสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เรียน 8 สัปดาห์ (เรียนในชั้น 7 สัปดาห์ กับสอบไล่ 1 สัปดาห์) * ภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะไม่ลงทะเบียนเรียนก็ได้

ระบบการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา มีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการบรรยายสรุปให้ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยคณาจารย์จะเดินทางไปบรรยายให้ด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯใกล้บ้านของนักศึกษาและมีแนวทางให้นักศึกษาได้เลือกวิธีการเรียนรู้ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้บริการ นักศึกษาสามารถเลือกรับบริการได้ตามความเหมาะสมดังนี้

 

การบรรยายสรุป

ในวันเสาร์ - อาทิตย์
โดยคณาจารย์จะเดินทางไปบรรยายให้ด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯใกล้บ้านของนักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์สาขาวิทยบริการที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ตรวจสอบถามตารางบรรยายได้ที่ www.kan.ru.ac.th
Click Here

e-Books

ศูนย์รวมตำราเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ PDF) นักศึกษาสามารถอ่านประกอบการเรียน และศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่สนใจได้
Click Here

เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต

Cyber Class Room
คือการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนจากห้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตนอกจากส่วนกลางแล้ว ยังมีของส่วนภูมิภาคด้วย โดยเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ถ้าเป็นวิชาเดียวกันจะบรรยายที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคเนื้อหาจะเหมือนหรือใกล้เคียงกันโดยยึดตำราเรียนเป็นหลัก
Click Here
X