เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563

ผลสอบคณะนิติศาสตร์

ภาค 2/2563 (ยังไม่เป็นทางการ)
นักศึกษาต้องดูเข้าด้วย Rumail เท่านั้น
คำร้องขอคำปรึกษาผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2/2563 คณะนิติศาสตร์ คำร้องจะยื่นได้เมื่อมีผลสอบในระบบ e-service แล้วเท่านั้น โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนจะกรอกคำร้อง

Link เข้าฟังการบรรยายสรุป

ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 9 ม.ค. 2565

ภาค 1 ปีการศึกษา 2564

การเข้าฟังบรรยายสรุปในวัน วันเสาร์ – อาทิตย์ นักศึกษาสามารถเข้าฟังบรรยายได้ที่ google classroom เข้าห้องตามคณะต่าง ๆ ได้โดยการ Scan QR CODE นี้ หรือหากเข้าจากเว็บไซต์นักศึกษากดที่ QR CODE ได้เลย นักศึกษาต้อง login ด้วย Ru mail เท่านั้น หากนักศึกษายังไม่ได้สมัคร Ru mail สามารถดูวิธีการสมัครได้ที่หน้า How to

นักศึกษาสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยในเนื้อหาวิชาผ่าน Google form ก่อนวันบรรยายอย่างน้อย 1 วัน

คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสื่อสารมวลชน
คณะอื่น ๆ

เริ่มบรรยาย ภาค 1 ปี 2564

นักศึกษาปริญญาตรี

ผ่านระบบ Cyberclassroom

ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.2564  ถึงวันที่ 27 ธ.ค. 2564

ตารางเรียน Cyberclassroom

การบรรยายผ่านระบบ Cyber Classroom RU (บรรยายเฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดตารางเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2564)
วิชาที่ไม่มีในตารางนักศึกษาสามารถดูเทปย้อนหลังของปีการศึกษาก่อน ๆ ได้ที่ www.m-learning.ru.ac.th

หลักสูตรที่เปิดสอน, Pre-degree, ค่าใช้จ่าย, เทียบโอนหน่วยกิต, โอนย้ายต่างสถาบันการศึกษา(กรณีไม่สำเร็จการศึกษา)

ปฏิทินการศึกษา, การลงทะเบียนเรียน, ข่าวสารต่าง ๆ,  ,ตารางเรียน, สื่อการเรียนการสอน Cyber Classroom, Course On-demand, ฯลฯ

รวมคำตอบที่หลาย ๆ คนถามเราบ่อย ๆ เช่น สมัครเป็นนักศึกษาใหม่แล้วทำอย่างไรต่อ, การขอ Transcript, การรับบัตรนักศึกษา เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

การบรรยายในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เปิดบรรยายระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 15 กันยายน 2564 Read more
การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การ ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความยาก และจําเป็นต้องใช้ความเข้าใจในหลาย ๆ ด้านมาประกอบในการทํางาน ผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องในด้านนี้จึงจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีเทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อช่วยให้การทํางาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็จะมีเทคนิคและการทํางานที่แตกต่างกัน Read more
ปรับลดค่าลงทะเบียนเป็นรายหน่วยกิตในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET วันที่ 21-25 มิ.ย.2564 Read more
ขอควรทราบ 1.ลงทะเบียนวิชาผิด บอกเลิกอย่างเดียว (ไม่ได้) 2. บอกเพิ่มวิชาอย่างเดียว (ได้) .... Read more

Timeline

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดใหญ่ในหลายพื้นที่ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง นักศึกษาควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ

Update ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564
เริ่มบรรยาย ภาค 1/2564
วันที่ 12 ต.ค. - 27 ธ.ค. 2564 เริ่มบรรยาย ภาค 1/2564 ผ่านไซต์ http://cyberclassroom.ru.ac.th/ (เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
พฤศจิกายน 2564
พฤศจิกายน 2564
ลงทะเบียนสอบซ่อม
วันที่ 1 - 5 พ.ย. 2564 ลงทะเบียนเรียนสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน 2563 ทาง www.iregis2.ru.ac.th และ ทางมือถือผ่าน App "RU Region" วันสอบซ่อม วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 (สัปดาห์ที่ 1) วันที่ 18-19 ธ.ค.2564 (สัปดาห์ที่ 2) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนฯ สวป. โทร. 0-2310-8616, 0-2310-8000 ต่อ 4812
พฤศจิกายน 2564
ลงทะเบียนเรียน 1/2564 (เพิ่มเติม)
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาเก่ารหัส 63 ลงไป โดยนักศึกษาต้องทำการบันทึกและยืนยันการลงทะเบียนเรียนก่อนเวลา 21.00 น. และชำระเงินลงทะเบียนเรียนภายในเวลา 21.30 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สอบถามปัญหาเกี่ยวกับวิชาที่ลงทะเบียนเรียนติดต่อ สวป. 02-3108616, 02-3108626) สอบถามปัญหาที่เกิดจากการใช้ระบบได้ที่ Facebook Fanpage : Dev00rucom
พฤศจิกายน 2564
ขอเงินคืน
ขอเงินคืนค่าลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน 2563 (สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนกันไว้ โดยที่ ณ เวลานั้นยังไม่ทราบผลสอบ ต่อมาทราบผลว่า "สอบผ่าน" ให้ยื่นคำร้องขอเงินคืนผ่านทางระบบ e-service ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3108626)
พฤศจิกายน 2564
ยืนยันตัวตนเข้าสอบ
ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสอบซ่อม ภาค 2และฤดูร้อน/63 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 64 ผ่านทางระบบ e-Service
1. ลงชื่อเข้าใช้งาน RUmail ผ่านทางแอป gmail หรือ browser chrome
🔴 ให้ใช้ RUmail ที่เป็น (รหัสนศ.@rumail.ru.ac.th) เท่านั้น
❌ห้ามใช้ rumail ที่เป็นภาษาอังกฤษ
2. เข้าสู่ระบบ e-Service https://beta-e-service.ru.ac.th
3. กดลิ้งยืนยันตัวตน (กรอกศูนย์สอบตามที่ระบุในใบเสร็จลงทะเบียน) 📥 กดส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 17.00 น. ของวันที่ 4 ธ.ค. 64
ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564
บอกเลิก-บอกเพิ่ม
วันที่ 6 - 9 ธ.ค. 2564 บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาค 1/2564 ทาง Internet (ผ่านระบบ e-service )หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนผิด หรือต้องการเปลี่ยนกระบวนวิชา ทำได้ 3 กรณีดังนี้
  • ลงทะเบียนวิชาผิด ให้สับเปลี่ยนวิชา จะบอกเลิกอย่างเดียวไม่ได้
  • ลงขาด ลงไม่ครบ สามารถบอกเพิ่มวิชาได้
  • ตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนสุดท้ายให้เรียบร้อย เพราะจะมีทั้ง จ่ายเพิ่ม (ส่วนต่าง) / ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม / ได้เงินคืน (ส่วนต่าง)
ธันวาคม 2564
สอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน 2563
วันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2564 (สัปดาห์ที่ 1)
วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 (สัปดาห์ที่ 2)
ยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-service วันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 64
มกราคม 2565
มกราคม 2565
สอบภาค 1 ปี 2564
วันที่ 22 - 23 มกราคม 2565 (สัปดาห์ที่ 1)
วันที่ 29 - 30 มกราคม 2565 (สัปดาห์ที่ 2)
X

sexy blue film bf

give me sex video

bozporn.xyz tweensexxx.xyz pornvixx.xyz telexporn.xyz akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
sextresxxx
freexvideotubes
fastmobiporn adultpornmovie
thebestpornosite

sexporntubexxx

telexxxporn
bozpornxxx

freexxxvideosporn

pornvixxx xxxsextresxxx

pornvixxx

fullteenporno

xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
telexxxporn

xxxsextresxxx

bozpornxxx

xxxvideostuber

pornvidwatch
tweensexxx
sexmagporn
fastmobilesporn

sexporntubexxx

shree devi xxx image freexxxvideosporn