ผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

งานนักศึกษาวิชาทหาร เปิดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีอายุครบ 21 ปี (เกิด พ.ศ.2546) และต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปี 2567 ดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ตั้งแต่ ธันวาคม 2566 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 (ติดต่อสอบถามได้ที่ งานนักศึกษาวิชาทหาร อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 หรือโทร 02-3108075 ในวันเวลาราชการ)

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

ระยะเวลา และสถานที่ดำเนินการขอผ่อนผันฯ

กำหนดรับหลักฐานการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 (หลังจากผลสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2566 ลงในระบบผลการเรียนแล้ว)
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ ยื่นเรื่องผ่อนผันฯ ได้ที่สาขาวิทยบริการฯ ที่นักศึกษาสังกัด และเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนมัติผ่อนผันฯ แล้ว จะดำเนินการส่งเอกสารสำเนาผ่อนผัน ฯ ไปยังสาขาวิทยบริการที่นักศึกษาสังกัด เพื่อให้นักศึกษาได้คัดลอกสำเนาไว้เป็นหลักฐานต่อไป

Notice Title

นักศึกษาที่ขอทำการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการเรียบร้อยแล้ว ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชการทหาร พ.ศ.2497 ทุกประการ คือ ต้องรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) และไปแสดงตนในวันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ณ ภูมิสำเนาทหาร ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในหมายเรียกฯ มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอทำการผ่อนผันทหาร

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่ในปีการศึกษา 2566 เป็นผู้ที่เกิด พ.ศ. 2541- พ.ศ.2546 และไม่เคยทำการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการไว้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักศึกษาที่ขอทำการผ่อนผันฯ ต้องมีผลการสอบไล่ในภาค 1 ปีการศึกษา 2566 ได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
นักศึกษาที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2541 – พ.ศ.2546 และเคยขอทำการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการไว้กับสถานศึกษาเดิมก่อนเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้องทำการขอผ่อนผันฯ ใหม่ เมื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปีแรก
นักศึกษาที่เคยทำการผ่อนผันฯ ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาทหารอยู่ในปีการศึกษา 2566
นักศึกษาที่เคยเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร และเคยใช้สิทธิ์ยกเว้นการรับราชการทหารในฐานนักศึกษาวิชาทหารมาแล้ว แต่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหารต่อในปีการศึกษาปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2566) ถ้าจะขอทำการผ่อนผันฯ ต้องการเพิกถอน สิทธิการยกเว้นในฐานะนักศึกษาวิชาทหารก่อนจึงจะขอทำการผ่อนผันฯ ได้
นักศึกษาที่ขอรับสิทธิ์เพื่อเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2567 และเป็นผู้ที่เกิด พ.ศ.2541 – พ.ศ.2546 จะต้องขอทำการผ่อนผันฯ มิฉะนั้น จะต้งอไปเข้ารับการตรวจสอบเลือกเข้ารับราชการทหาร
นักศึกษาที่เคยยื่นหลักฐานขอผ่อนผันฯ ไว้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วไม่ต้องขอทำการผ่อนผันฯ อีก แต่ต้องลงทะเบียนเรียนโดยสม่ำเสมอทั้งภาค 1 และภาค 2 และนำผลการสอบไล่ที่สอบได้ไม่น้อยกว่า ภาคละ 9 หน่วยกิต (ไม่นับภาคฤดูร้อน) ไปแจ้งที่ “งานนักศึกษาวิชาหทาร กองกิจการนักศึกษา” อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 (ราม 1) เพื่อขอรักษาสิทธิการผ่อนผันฯ หากนักศึกษาไม่ส่งผลการสอบมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะดำเนินการถอนสิทธิ์การผ่อนผันฯ ตามกฎหมายทันที
กรณีที่นักศึกษามีผลการสอบไล่ได้ไม่ถึง 9 หน่วยกิต ในภาค 1 ปีการศึกษา 2566 เนื่องจากป่วยระหว่างสอบหรือเกิดเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารการเกิดเหตุสุดวิสัยมาแสดง เพื่อให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงส่งเอกสารดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อดำเนินการพิจารณาต่อไป

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ

ใบแจ้งผลการสอบ (ใบเช็คเกรด) ที่ได้รับประทับตราและลงนามรับรอง ซึ่งต้องมีผลการสอบไล่ภาค 1 ปี 2566 ได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จำนวน 2 ฉบับ ขอได้ที่สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป. One Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1
สำเนา สด. 9 จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35 ) จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ (โดยนักศึกษาจะต้องเตรียมรูปถ่ายใส่ชุดนักศึกษาขนาด 2 นิ้ว เพื่อดำเนินการด้วย)
สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
บัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบันซึ่งแสดงว่านักศึกษายังลงทะเบียนเรียนอยู่
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
Scroll to Top