กำหนดการสอบประมวลความรู้ (บริหารธุรกิจ)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดวันลงทะเบียน และวันสอบประมวลความรู้ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้มีสิทธิสอบต้องผลการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีหนี้ค้างชำระ ตามกำหนดวันลงทะเบียน และวันสอบประมวลความรู้ ดังนี้

  • วันที่ 16 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้
  • วันที่ 18 – 20 ต.ค. 2561 ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ (ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท)
  • วันที่ 3 พ.ย. 2561 สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)
  • วันที่ 4 พ.ย. 2561 สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)
  • วันที่ 23 พ.ย. 2561 ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)
  • วันที่ 29 – 30 พ.ย. 2561 สอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า)
  • วันที่ 4 ธ.ค. 2561 ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า)

เมื่อชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารแล้วให้นำ Comp code มาลงทะเบียนและออกใบเสร็จรับเงิน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี ตามวันและเวลาที่กำหนด (วันที่ 18 – 20 ต.ค. 2561)

ดาวน์โหลด comp code ได้ที่:   หน้า Download

Scroll to Top