ราคากลางและรายละเอียดขอบเขตของงานจ้าง (ปรับปรุง)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียก
ว่า “สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน
ปรับปรุงอาคารเรียน ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดังไฟล์แนบนี้

Scroll to Top