ประกวดราคา (ปรับปรุง)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียน ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ตาม
รายการ ดังไฟล์แนบท้ายนี้

Scroll to Top