ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รายละเอียดดังไฟล์แนบท้ายมานี้

ไฟล์แนบ:  ประกาศรายชื่อสอบประมวลความรู้

Scroll to Top